BASES DEL PROCÉS

El Comú d'Ordino promou la segona edició del procés de participació ciutadana amb l’objectiu principal que la ciutadania s’involucri en la decisió d’una part del pressupost per a l’exercici del 2022. D’aquesta manera els ciutadans d'Ordino podran intervenir en la gestió del pressupost i ser-ne conscients.

1.    Objecte i motivació
El pressupost participatiu és un procés de participació ciutadana obert, democràtic i transparent mitjançant el qual tots els residents de la parròquia d’Ordino, podran proposar i decidir la destinació d’una part del pressupost votat per a l’any 2022, amb una dotació de 50.000 euros.
El procés participatiu neix amb vocació de continuïtat cada any i fidelitzar les inquietuds ciutadanes portant-les a terme. En tractar-se de la primera edició, tots els elements són  susceptibles de millora, en qualsevol aspecte (import, comunicació, procediment, etc.) per futures edicions.

Hi ha molts aspectes positius en relació amb els processos participatius, però en podem destacar els següents:

•    Permeten dissenyar polítiques més adaptades a les necessitats reals de la població, i ajuden a prendre millors decisions col·lectives.
•    La ciutadania constata a la pràctica que pot fer aportacions en la construcció del desenvolupament de la seva localitat, i s’adona que aquesta no és una tasca única del personal tècnic i les autoritats polítiques.
•    La participació genera un impacte directe en la millora de la qualitat de vida de la població.

2.    Etapes del procés
El procés consta de dues etapes diferenciades:

•    En la primera, la ciutadania presenta les seves propostes.
•   En la segona, la ciutadania vota entre les propostes admeses. Prèviament a la presentació de propostes s’efectuarà la campanya de difusió de la iniciativa. Un cop presentades les propostes, i abans de la votació, es valoraran per identificar totes les que compleixen els criteris, que, en conseqüència, seran admeses.

3.    Participants
Podrà presentar propostes qualsevol ciutadà major de 18 anys, resident a la parròquia d'Ordino.

4.    Accés web públic per conèixer la situació del procés
Qualsevol persona podrà conèixer en tot moment com evoluciona el procés (propostes presentades, com han estat valorades, propostes admeses, resultat de les votacions, etc.).

5.    Òrgan de seguiment del procés
Una comissió tècnica vetllarà pel bon funcionament del procés i en farà el seguiment. La comissió estarà formada per personal tècnic dels departaments de Comunicació, Cultura, Esports, Turisme, Medi Ambient, Obres i Dinamització. La comissió dissenyarà, realitzarà i dinamitzarà el projecte presentat per la Junta de Govern del Comú d'Ordino. Aquesta comissió tindrà també les funcions de valorar les propostes tècnicament i econòmicament, admetre totes les que compleixin els criteris establerts (vegeu el punt 7), refondre en una sola proposta les que siguin coincidents, demanar complements d’informació o precisions a les proposades, en cas de dubte sobre el contingut de les idees presentades.


6.    Comunicació i difusió del procés
Es realitzarà la màxima difusió d'aquest projecte entre la ciutadania d’Ordino per garantir la màxima participació. Les vies de la campanya se centraran en:
•    Canals propis del Comú d’Ordino (Web, app, newsletter, XXSS, etc.)
•    Presentació i comunicats de premsa
•    Butlletí comunal


7.    Criteris d’acceptació de les propostes
Les idees seran acceptades sempre que compleixin aquests criteris:

•    Que siguin de competència del Comú d'Ordino.
•    Que siguin d’interès general per al conjunt de la ciutadania d'Ordino.
•    Que el cost no superi l’import assignat de 50.000 €.
•    Que siguin concretes, avaluables econòmicament i viables tècnicament.
•    Que siguin sostenibles.
•    Que vagin acompanyades de les dades d’identitat de la persona.
•    Que es tracti de propostes o projectes que no hagin guanyat anteriors edicions.

8.    Tipus de propostes
Les propostes poden referir-se a projectes que aglutinin diferents departaments, és a dir, podran consistir en nous projectes de caire cultural, de l’àmbit de l’educació, del lleure, esportiu, social,  millora de les infraestructures...


9.    Contingut de les propostes
Totes les propostes han de ser presentades via formulari i han de contenir, com a mínim, la informació següent:
•    Identificació de la persona (nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica, núm. de cens o de passaport).
•    Descripció clara i detallada de la proposta.
•    Motivació de la proposta.


10.    Presentació de les propostes
Les idees es presentaran en el termini establert mitjançant el formulari publicat al web del Comú d'Ordino: www.ordino.ad/comu/pressupostparticipatiu. Aquelles persones que no puguin fer arribar la seva proposta de forma electrònica, via formulari, se’ls atendrà personalment, després de demanar cita telefònica al telèfon 878 100.
El Comú posa a disposició del ciutadà la bústia electrònica per a resoldre qualsevol dubte o aclariment.

Calendari

15/3-19/4 Presentació de les propostes
20/04-20/06 Preselecció de les propostes
21/06-21/07 Exposició i votació de les propostes


11.    Valoració i admissió de propostes
Un cop finalitzat el període de recollida de propostes, la comissió tècnica verificarà i admetrà aquelles que compleixen els criteris establerts (vegeu el punt 7). Seran sotmeses a votació de la ciutadania totes les propostes admeses. Al web del Comú d'Ordino es publicarà la relació d’aquestes propostes.
La comissió tècnica es reserva el dret de contactar amb les persones responsables de les propostes seleccionades per demanar més informació.
    
En cas que diverses propostes siguin similars o que puguin formar part d’una de més genèrica, la comissió tècnica les agruparà en una proposta unificada. El fet que una proposta no sigui acceptada no significa que no tingui una utilitat o que no pugui ser estudiada. Totes les propostes poden servir com a indicadors de les demandes i les necessitats de la ciutadania.

12.    Votació ciutadana
Les propostes admeses se sotmetran a la votació ciutadana a través del web del Comú d'Ordino: www.ordino.ad/comu/pressupostparticipatiu. Recordem que únicament es permet un vot per persona, amb la possibilitat d’escollir un màxim de tres propostes. Només podran votar els ciutadans d’Ordino majors de divuit anys. El termini de votació s’iniciarà el dimarts 21 de juny de 2022 i finalitzarà el diumenge 21 de juliol de 2022.

13.    Escrutini i publicació de resultats
El recompte de vots serà automàtic, se seleccionaran fins a esgotar la dotació de 50.000 €.
El resultat de la votació es publicarà al web del Comú d'Ordino a l'apartat: www.ordino.ad/comu/pressupostparticipatiu

14.    Execució de les propostes escollides
Es podrà aplicar la partida pressupostària de referència un cop publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) l'ordenació pressupostària del pressupost de l’exercici 2022. Per executar les propostes escollides, el Comú d'Ordino durà a terme les corresponents licitacions i adjudicacions de projectes i obres que siguin necessàries per adjudicar, en l’exercici 2022, els treballs que corresponen a les propostes seleccionades.