Tribut Inici notificació de facturació Presentació remesa bancària al cobrament
Fi període voluntari de pagament i inici del període de constrenyiment
Impost tradicional del foc i lloc 21/02/2024 03/04/2024 31/05/2024
Impost sobre la propietat immobiliària edificada i taxa de serveis públics vinculada 21/02/2024 03/04/2024 31/05/2024
Impost sobre els rendiments arrendataris 17/11/2024 03/02/2025 01/04/2025
Impost sobre la radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i taxa de serveis públics vinculada 18/03/2024 03/05/2024 30/06/2024
Taxa de manteniment de cementiris 18/03/2024 03/05/2024 30/06/2024
Rètols indicadors i publicitaris 21/02/2024 03/04/2024 31/05/2024
Reserves d'estacionament i guals 21/02/2024 03/04/2024 31/05/2024
Taxa per serveis a gossos de companyia 18/03/2024 03/05/2024 30/06/2024
Taxa per l'occupació de domini públic - Terrasses - 02/09/2024 02/10/2024 01/12/2024