Tribut Inici notificació de facturació Presentació remesa bancària al cobrament
Fi període voluntari de pagament i inici del període de constrenyiment
Impost tradicional del foc i lloc 21/02/2023 03/04/2023 31/05/2023
Impost sobre la propietat immobiliària edificada i taxa de serveis públics vinculada 21/02/2023 03/04/2023 31/05/2023
Impost sobre els rendiments arrendataris 15/11/2023 02/02/2024 01/04/2024
Impost sobre la radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i taxa de serveis públics vinculada 17/03/2023 01/04/2023 30/06/2023
Taxa de manteniment de cementiris 17/03/2023 01/04/2023 30/06/2023
Rètols indicadors i publicitaris 21/02/2023 03/04/2023 31/05/2023
Reserves d'estacionament i guals 21/02/2023 03/04/2023 31/05/2023
Taxa per serveis a gossos de companyia 17/03/2023 01/04/2023 30/06/2023
Taxa per l'occupació de domini públic - Terrasses - 01/09/2023 02/10/2023 01/12/2023