Destacat increment al capítol d'inversions en el pressupost 2018

El Consell de Comú va aprovar el passat 30 de novembre el pressupost del 2018. L’exercici preveu uns ingressos d’11.999.187,47 eur., per finançar un total de despesa de 13.455.862 que es distribueix en despeses corrents 7.627.638,47 eur., inversió 3.201.667,18 eur. i 2.626.556,00 eur. per a actius i passius financers. Es preveu un increment en els ingressos d'aproximadament 1 milió d'euros, degut a la descongelació de les transferències i doncs a la regularització que pertocaria a l'any 2017. Amb l'entrada en vigor de la nova llei  de transferències per l'any 2019 es preveu que aquest ingrés vagi a la baixa i es quedi en 6,7 milions d'euros i els ingressos totals quedin per sota del 11 milions.

Es destina doncs el 45% de la transferència rebuda de Govern a cobrir el dèficit corrent i el restant a finançar inversions reals o financeres o a rebaixar deute. El pressupost d'aquest any 2018 és deficitari de 1.456.674,18 eur que cobrirem amb el romanent de tresoreria que hem anat acumulant i del qual disposem, pel que no serà necessari nou endeutament per cobrir aquest dèficit.  

Les inversions totals previstes també han variat, s'han incrementat en un 10,5% en relació al marc pressupostari revisat pel 2017, i han passat a un total pel mandat de 6,3 milions d'euros. Entre les inversions mes destacades estan les que ja estaven previstes des d'un inici, com són la remodelació de les escoles velles que aquest any 2018, ja entra en la seva fase final la tercera i darrera fase del plurianual de les escoles velles amb 887.861eur.; la remodelació del Centre Esportiu on es destinarà aproximadament 1 milió d'euros, que amb aquesta nova entrada de ingressos, s'ha redefinit, i la xarxa de calor.

Pel que fa les inversions pressupostades pel 2018 podem destacar la reforma del Centre esportiu, la tercera i darrera fase del plurianual de les escoles velles amb 887.861eur., les parades de bus amb 152.000eur. i d'altres inversions com una nova zona esportiva, l'aparcament d'Arans, la casa de la Muntanya i el condicionament del parc del prat de Call. la restauració de casa Ferino per ubicar-hi la casa de la Muntanya; l'arranjament amb gespa artificial dels parc infantils, i la realització de nous aparcaments, com per exemple el que està previst a Arans.

 Pel que fa les despeses corrents, la mitjana anual del marc pressupostari revisat pel mandat 2016/2019 es situa en 7.2 milions d’euros. El pressupost pel 2018 preveu un augment de la despesa corrent que es destinarà principalment a assessoraments per a la implantació de normes comptables internacionals del sector públic i que seran d'obligat compliment; l'entrada en funcionament del nou edifici de les escoles velles; el consum elèctric de l'enllumenat públic, reparació i enllumenat; despesa plurianual pel servei de bicicleta elèctrica; restauració del camí Ral; Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya, i Art Camp.

Com cada any i per donar suport a les empreses participades pel Comú es reserva la quantitat de 550.000eur. per SECNOA i 200.000eur. per la Mancomunitat de serveis. Finalment i per acabar es destinaran 990.656eur. a retorn del deute.