El pressupost del 2024 s'aprova amb una previsió de 5,6 M€ destinats a inversions

L'aprovació del pressupost ha centrat la darrera sessió de Consell de Comú celebrada dimecres 27 de març amb l'abstenció dels consellers de la minoria. La previsió per a l'exercici 2024 té uns ingressos de 15.544,856 € i unes despeses de 19.236.539,75€. La diferència prevista en 4.611.684€ es cobrirà amb el romanent de tresoreria disponible del Comú. “L'objectiu és no generar ni contractar nou endeutament”, ha explicat el conseller de Finances i Pressupost, Ludovic Albós, en la seva intervenció. En la mateixa sessió, ha jurat el càrrec l'agent de circulació Pere Baró.

En el capítol d'inversions al que es destinen 5.621.083€ destaquen la remodelació de l'Hotel Casamanya (1.209.000€); el desdoblament de la xarxa d'aigua potable (800.000€), i la remodelació de la zona d'aigua i relax del CEO (500.000 €). Pel que fa a les millores de la via pública, destaca l'embelliment i l'ampliació de les voravies de la Clota Verda, zona d'entrada a la parròquia (300.000 €), i l'adaptació dels passos de vianants per a la circulació de mobilitat reduïda (30.000 €). Les millores d'eficiència energètica en diferents edificis, afectarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques (ed. La Font i antiga casa comuna), la instal·lació d'aerotermia (ed. Casa Pairal i ed. La Font) i la millora de l'enllumenat Led a Prat de Call amb un total de 160.000 euros.

Pel que fa al total de l'endeutament pel pressupost 2024 ascendirà a 12.405.101,09€, el que suposa només el 82,28% del 200% permès. Per retornar el préstec vigent es preveuen 920.000 €. "Tot i que en general els ingressos van a l'alça, les entrades per impostos directes relacionats amb la construcció disminueixen en aproximadament 4 milions", ha explicat Albós. El conseller ha parlat d'uns números realistes i continuistes que preveuen la davallada de la construcció i els compromisos adquirits amb les inversions que caldrà tirar endavant.Pel que fa a la despesa corrent, el pressupost s'enfila a 13.165.456 €, on destaca l'aplicació de l'IPC.

L'increment de despesa de béns i serveis ve generat per la integració del nou servei d'aigua potable i clavegueram, integrada al departament de Manteniment i Serveis públics. Les despeses derivades de la implantació de l'administració electrònica i el compliment de l'Agenda 2030, són altres compromisos reflectits. Els números presentats obren un nou marc pressupostari per als pròxims quatre anys de mandat (2024-2027), tal com preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal. L'objectiu d'aquests quatre anys és fer front a les inversions previstes sense generar nou endeutament. Pel que fa al marc anterior, els ingressos totals passen de 57.586.739€ a 63.062.491€ i s'incrementen en 5.475.752. Aquest augment ve ocasionat, principalment, per l'increment de la recaptació del capítol 3 (taxes, preus públics i altres) i també per l'increment de la quantitat rebuda en concepte de transferències.