Els notaris tindran accès al registre actualitzat del cadastre

El Comú d’Ordino ha estat el primer en convidar els notaris del Principat per donar un
accés en línia, exclusiu pels lletrats, que els permetrà accedir al registre dels béns
immobles de la parròquia, en temps real. D’aquesta manera, les notaries tindran en tot
moment les mateixes dades que el Comú amb l’accés a un programa informàtic. La
signatura del conveni amb les notaries Rosa Ferrándiz, Joan Carles Miñana, Josep
Estanyol i Bartumeu, s’ha fet en presència dels cònsols major i menor, a la sala antiga del
Consell de Comú.
Accedir al sistema d’informació territorial a través d’un usuari i contrasenya, permetrà a
més a més d’accedir a les dades públiques, obtenir la referència cadastral. Els notaris,
que estan obligats per llei, a fer constar la referència cadastral als documents autoritzats
que tinguin per objecte transmetre, alienar, dividir o segregar un bé immoble, confien que
ben aviat es faci extensiu a la resta de parròquies. Tots ells es van mostrar agraïts i van
felicitar els cònsols per la celeritat amb què s’havia treballat a la parròquia per enllestir el
cadastre actualitzat, que va ser una realitat el maig del 2014.