Tribut Inici notificació de facturació Presentació remesa bancària al cobrament
Fi període voluntari de pagament i inici del període de constrenyiment
Impost tradicional del foc i lloc 17/02/2022 01/04/2022 31/05/2022
Impost sobre la propietat immobiliària edificada i taxa de serveis públics vinculada 17/02/2022 01/04/2022 31/05/2022
Impost sobre els rendiments arrendataris 02/02/2022 02/02/2022 01/04/2022
Impost sobre la radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i taxa de serveis públics vinculada 17/03/2022 04/05/2022 30/06/2022
Taxa de manteniment de cementiris 17/03/2022 04/05/2022 30/06/2022
Rètols indicadors i publicitaris 17/02/2022 01/04/2022 31/05/2022
Reserves d'estacionament i guals 17/02/2022 01/04/2022 31/05/2022
Taxa per serveis a gossos de companyia 04/04/2022 04/05/2022 04/06/2022
Taxa per l'occupació de domini públic - Terrasses - 01/09/2022 03/10/2022 01/12/2022