Obres

 

Assessorem al ciutadà, gestionem les autoritzacions d’obra i realitzem el seguiment de les obres que es fan a la parròquia, ja siguin públiques o privades. També es porta a terme el manteniment de les infraestructures. 

Tel.: 878144
Fax: 878147

Per temes d'obres:  obres@ordino.ad

Per temes d'urbanisme: urbanisme@ordino.ad

* Revisió excepcional del POUP d'Ordino

0. Portada Índex

1.1 Memòria Informació i diagnosi

1.2 Memòria Ordenació

1.3 Memòria Annex 1 - Estudi edificabilitat global

1.4 Memòria Annex 2 - Convenis

2.1 Normes urbanístiques

2.2 Normes urbanístiques - Fitxes Unitats d’Actuació

3.1 Plànols Informació

3.2 Plànols Diagnosi

3.3 Plànols Ordenació

4. Catàleg del patrimoni comunal

5.1 Diagnosi ambiental volum 1a

5.2 Diagnosi ambiental volum 2

6. Estudi de mobilitat poup 2019