mediambient.jpgEls agents de medi ambient estan encarregats de la vigilància ambiental i vetllen pel respecte de les normatives medi ambientals i en particular pel que fa a la qualitat de l'aigua i de l'aire, la conservació i protecció del patrimoni natural i cultural, col·laborant amb els departaments de Govern. També participen a la seguretat de les persones a la muntanya amb una vigilància particular del risc d'incendi forestal. La gestió forestal es fa seguint un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal elaborat en el sí del departament. Els agents forestals realitzen les talles i el manteniment de la massa forestal del domini públic seguint les directives tècniques i la planificació del pla tècnic.