Abans d’inscriure un infant, els pares o responsables de l’infant hauran de visitar l’escola bressol i conèixer el reglament i el projecte educatiu de l'Escola. Per inscriure l’infant, caldrà aportar la següent documentació: 

  • Fotografia de carnet.
  • Certificat mèdic conforme l’infant pot fer vida en comunitat i no pateix cap malaltia infecto-contagiosa.
  • Fotocòpia del carnet de vacunes.
  • Autorització de sortida fora de l’establiment escolar.
  • Autorització dels pares facultant a la direcció de l’Escola bressol a actuar en cas d’urgència, activant el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM).
  • Contracte de prestació de serveis.
  • Número de la CASS o el número de cens.
  • Número de cens (infants que no son beneficiaris de la CASS)
  • Còpia de l’assegurança escolar i de responsabilitat civil.
  • Autorització d’ús d’imatge de l’infant.

En cas que la demanda sigui molt superior a les places disponibles, la preinscripció no suposarà un dret per a obtenir de manera segura una plaça i en la data desitjada pels pares. La disponibilitat de plaça es comunicarà als pares amb la màxima antelació. Es respectarà rigorosament l’ordre de preinscripció.

No es farà cap discriminació en l’admissió i en l’atenció a l’infant per raó de raça, religió o qualsevol criteri contrari al principi d’igualtat.

En cas de places vacants, el Comú es reserva el dret a poder donar dites places a infants de famílies no residents a la parròquia, així com en casos socials de supòsit de necessitat degudament justificada.