• Primera reunió

Quan la família  decideix portar al seu  infant l’escola bressol,  ha de concertar  una entrevista  amb la direcció. En aquesta primera trobada les famílies exposen les seves necessitats, neguits, la  data d’entrada prevista,...  i es visiten les instal·lacions. També s’informa als pares de les normes de funcionament, horaris d’obertura, cost de la quota.

  • Segona reunió

Uns dies abans de que l’infant comenci a assistir a l’escola bressol es farà una segona entrevista en la qual  es concreta el  dia d’entrada. S ’entrega a la família un dossier per que el complimentin a casa amb les dades de l’infant i amb tots els documents que hauran d’ adjuntar.
En aquesta reunió s’informa a la família en la classe que estarà el seu fill i es presenta a les educadores de l’aula.
També es parla dels hàbits de l’infant  ( alimentació, son, intoleràncies, situacions familiars especials, ..)

 

REUNIONS DURANT EL CURS

  • Reunió de pares general a principis de curs

A principis de  curs es celebra una reunió de pares on, la direcció informa  i   recorda el funcionament general de l’escola,  (normes, protocols, horaris, festes tradicionals, canvis,...).  Es proposa a les famílies que desitgin iniciar als seus fills en la llengua anglesa (aquesta activitat es fa a l’escola,  però les famílies assumeixen les despeses).

Després les educadores van  a les seves respectives aules per tal d’  explicar als seus pares els objectius del curs, les programacions, les activitats que realitzaran,  el material educatiu que s’utilitza a l’aula, les joguines, el funcionament de la classe, les rutines, el material que hauran de portar, etc...,  durant aquesta reunió a l’aula, els pares poden expressar, plantejar dubtes, i intercanviar impressions amb la resta de pares creant un clima de confiança i proximitat.

  • Reunió  amb els pares

Si la família ho creu convenient es poden convocar reunions per tal de solucionar problemes, principalment de conducta a casa o a l’escola, de dubtes, conflictes   o queixes  que es puguin generar durant l’estada de l’infant l’escola,  la finalitat es trobar solucions als problemes,  posar punts en comú i establir uns criteris d’actuació conjunts.

INFORMES TRIMESTRALS

Al final de cada trimestre es lliura a les famílies un informe de l’evolució de cada infant.